Karlsfälts – bevattningssystem

Sammanfattning

Vattenkällor

Våtmark/buffertdamm

Bevattningssystem

Hur är vi moderna och miljövänliga?

  • Vi kombinerar olika delsystem till ett helhetssystem
  • Vi samlar upp och lagrar övergött dikningsvatten under höst/vinter/vår när det råder överskott på vatten
  • En högkapacitets grundvattenborra kompletterar när bevattningsbehovet är som störst
  • Dikningsvatten renas dels i våtmarken/buffertdammen och dels genom recirkulering på fälten
  • Vi använder helautomatiska Valley bevattningssystem som (i jämförelse med konventionella bevattningssystem):
- genom precisionsbevattning (ej vindkänslig, skonsammare droppar och jämnare bevattning) ser till att vattnet hamnar där det ska och därmed innebär ca 20-25% lägre vattenförbrukning
- genom frekvensstyrda lågtryckspumpar minskar energiförbrukningen med ca 30-35%
  • Den energi som förbrukas av bevattningssystemet, produceras av gårdens två egna vindkraftverk.

Vattenkällor – primärvatten

Målet är att nyttja så mycket som möjligt av det vatten som finns i området och/eller passerar området. Detta görs genom att samla upp och lagra vatten från olika dikningssystem under de tider på året då det finns ett överskott av vatten – höst/vinter/vår, för att sedan använda detta under bevattningssäsongen.

Vatten leds med självfall från närliggande dikningssystem till våtmarken som då också blir en buffertdamm

Ett större dikningsföretag rinner genom området. Då det råder motlut behövs en vindpump för att leda vatten från detta dikningsföretag till våtmarken/buffertdammen.

Vattenkällor – sekundärvatten

En grundvattenborra utgör komplement till primärvattnet. Den 50 meter djupa borran hämtar grundvatten i det rikligt vattenförande kalkstenslagret som finns under marken i Fredriksberg. Uttaget ur grundvattenborran startar när nivån i buffertdammen är låg, dvs. då primärvattnet inte räcker till för bevattningen.

Med en kapacitet på mer än 2500 liter/minut är Fredriksbergsborran en av de i särklass mest vattengivande grundvattenborrorna som finns i Sverige.

Våtmark – buffertdamm

Själva hjärtat i systemet utgörs av den kombinerade våtmarken/buffertdammen. Som namnet antyder så uppfyller dammen flera olika funktioner. Våtmarksfunktionen sker genom att övergött dikningsvatten från olika dikningssystem stannar upp och renas innan vattnet når Nybroåns fina fiskevatten och slutligen Östersjön. För vårt bevattningsändamål utgör dammen en viktig buffertfunktion då den samlar upp och lagrar dikningsvatten under de tider på året då det finns ett överskott av vatten – höst/vinter/vår. En annan viktig buffertfunktion är att när grundvattnet pumpas upp och lagras i buffertdammen, innan det sedan skickas vidare ut i bevattningssystemet, så syresätts och värms det upp innan det når grödorna.

Bevattningssystemet

  • Anläggandet av bevattningssystemet görs i 2 etapper. Etapp 1 är anlagd och i full drift och består av 2 linjär/pivot Valley system. Etapp 2 är inte detaljprojekterad.
  • Minimal arbetsinsats = låg driftskostnad
  • Frekvensstyrda lågtryckspumpar = låg energiförbrukning (ca 30-35 % lägre jämfört med konventionella bevattningssystem)
  • Vindtålig precisionsbevattning – vattnet hamnar på rätt plats, appliceras skonsammare på grödorna och i rätt mängd = effektivare och precisare bevattning vilket även medför att mindre vattenåtgång (ca 20-25% lägre vattenförbrukning jämfört med konventionella bevattningssystem)

Etapp 1 - Totalt ca 93,68 ha
varav 85,6 bevattnas (92 %)

Etapp 2 (Idéskiss)
ca 70 ha bevattnas

Projektledare för vattenprojektet på Karlsfälts Gård:

Christoffer Bonthron

+46 70 868 40 19